The Lalit, Jaipur

The Lalit, Jaipur

The Lalit, Jaipur, Rajasthan

2B & 2C, Jawahar Circle, near Jagatpura Rd, Jaipur, Rajasthan